Profil člena

Martin Graus
Martin Graus krajský predseda Hlas ľudu
Meno Martin Graus
e-mail facebook status23
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Vzdelanie 1986 – 1990 Gymnázium, Piešťany 1990 – 1996 Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Kariéra zodpovedný zástupca spoločnosti právnik spoločnosti právnik špecialista na právnom oddelení právny čakateľ
Jazykové zdatnosti Nemecký jazyk Ruský jazyk Grécky jazyk Anglický jazyk