Pomôžeme vám: Účtovníctvo, daňové poradenstvo a audity

Pomôžeme vám: Účtovníctvo, daňové poradenstvo a audity

1959
0
ZDIEĽAJ

V spolupráci so spoločnosťou SMARTAX s.r.o., ktorá poskytuje svojím klientom poradenstvo v oblastiach účtovníctva, miezd a daní, sme pre vás pripravili súhrn otázok, s ktorými sa pri svojej práci najčastejšie stretávajú, na ktoré zodpovedala konateľka spoločnosti SMARTAX, s.r.o.. Uvedené informácie majú všeobecný charakter. Pri riešení konkrétnej situácie odporúčame problém prekonzultovať.

Za rok 2014 moja s.r.o. vykázala nižšiu daňovú povinnosť ako výška daňovej licencie. Zaplatil som teda daňovú licenciu za rok 2014, ako ju využijem v ďalších rokoch?

Tento kladný rozdiel medzi výškou daňovej licencie a daňovej povinnosti si môžete započítať na daňovú povinnosť v najviac troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, po zdaňovacom období, za ktoré ste daňovú licenciu zaplatili. Teda môžete ju využiť v rokoch 2015, 2016, 2017. Ak teda v roku 2015 vykážete vyššiu daňovú povinnosť ako je výška daňovej licencie, tento rozdiel započítate s daňovou licenciou zaplatenou za rok 2014.

Doplňujúca otázka:

Ak sa mi nebude v roku 2015 dariť, aké mám možnosti aby som opätovne neplatil daňovú licenciu?

Najneskôr do 31.12.2015 zrušiť podnikanie. Možností je viacero. Cez likvidáciu spoločnosti, zlúčenie s inou spoločnosťou, predaj spoločnosti, atď.. Uvádzame podľa nášho názoru najvýhodnejšiu možnosť a to predaj spoločnosti. Pri predaji spoločnosti je možné aby si nový kupujúci zmenil názov spoločnosti, sídlo, predmet podnikania, atď.. Táto možnosť je pre Vás najvýhodnejšia. Je potrebné len nájsť kupcu. Odporúčam poobzerať sa po internetových stránkach, ktoré ponúkajú spoločnosti na predaj aby ste získali prehľad o aktuálnych cenách a svoju ponuku predaja spoločnosti uverejnili čo najskôr, aby ste mali časovú rezervu. Taktiež majte pri určovaní ceny spoločnosti na pamäti, že spoločnosť mala za rok 2014 zaplatenú daňovú licenciu, ktorú si bude môcť nový vlastník spoločnosti uplatniť na daňový záväzok spoločnosti v budúcnosti. Predávate teda spoločnosť s „pohľadávkou“ voči daňovému úradu.

Venujem sa oprave počítačov a periférnych zariadení. Podľa novely zákona o registračných pokladniach spadám pod služby, ktorých poskytovateľ je povinný mať registračnú pokladňu. Svojím zákazníkom vystavujem faktúry, ktoré mi neuhrádzajú v hotovosti. Mám povinnosť zriadiť si virtuálnu registračnú pokladňu?

Hoci ste sa v novele zákona ocitli medzi službami, pre ktoré sa zaviedla povinnosť registračnej pokladne, je potrebné riadiť sa posúdením, či spĺňate nasledovné podmienky:

– Či vykonávate podnikateľskú činnosť podľa Obchodného zákonníka

– či predávate tovar alebo poskytujete službu vymenovanú v prílohe zákona

– či príjmate tržbu z predaja tovaru alebo poskytnutia služby v hotovosti, platobnou kartou, teda aj všetkými prostriedkami nahradzujúcimi hotovosť.

Ak teda inkasujete faktúru prevodom na bankový účet, nie hotovostne a prostriedkami nahradzujúcimi hotovosť, elektronickú registračnú pokladňu si nemusíte zriaďovať. Je potrebné ju mať zriadenú ale ešte pred prijatím takejto hotovosti, teda v časovom predstihu. Finančná správa momentálne uvádza, že registračné údaje zasiela do 5 dní.

 

Za rok 2014 som ako živnostník vykázal základ dane 4000 EUR, budem platiť odvody do sociálnej poisťovne?

O tom, či budete platiť odvody do sociálnej poisťovne nerozhoduje základ dane, ale vykázaný príjem z tejto živnosti, resp. obrat. Teda príjem bez odpočítania výdavkov. Ak tento príjem dosiahol alebo prekročil sumu 4 944 EUR, budete platiť odvody do sociálnej poisťovne. V rámci určitého zjednodušenia v platení odvodov,  bude sociálna poisťovňa povinná oznámiť živnostníkovi vznik povinného sociálneho poistenia, výšku poistného, platobné detaily a dátumy splatnosti. Minimálne poistné na sociálne poistenie bude vo výške 136,57 EUR.

Od začiatku roka 2014 pracujem v zahraničí. Mám trvalý pobyt na Slovensku. Som povinný podať daňové priznanie na Slovensku?

Pokiaľ ste stále rezidentom Slovenskej republiky áno. Na základe definície v zmysle nášho zákona o dani z príjmov sa za rezidenta považuje  fyzická osoba, ktorá má v SR trvalý pobyt alebo sa tu zdržiava aspoň 183 dní v roku. Keďže tu máte trvalý pobyt, spĺňate túto definíciu. Ako daňový resident máte povinnosť zahrnúť do daňového priznania celosvetové príjmy. Ak sa považujete za daňového rezidenta aj v zahraničí na základe tam príslušnej legislatívy, je potrebné riešiť rezidenciu na základe “rozhraničovacích” kritérii.

Jedným s nich je kritérium:

Kde máte stály byt? Stálym bytom rozumieme nehnuteľnosť, či už vlastnenú alebo prenajatú, ktorú používate.

Ďalším : Kde máte stredisko živnotných a ekonomických záumov? To znamená kde máte rodinné vzťahy? Kde máte manžeku, deti, kde navštevujú deti školu. Kde vlastníte nehnuteľnosti? Kde pracujete?

Ak by ani odpovede na tieto otázky neboli jednoznačné pre konkrétnu krajinu, budeme postupovať ďalej v posudzovaní ďalších kritérií.

Ing. Zdenka Gazdová (konateľ spoločnosti SMARTAX, s.r.o. )

logog

Spoločnosť SMARTAX s.r.o. je spoločnosť so sídlom v Banskej Bystrici. Je zložená z tímu profesionálov, ktorí výjdu v ústrety Vašim potrebám a očakávaniam. Naše skúsenosti v oblasti auditu a daňového poradenstva využívame pri každonennom riešení otázok ohľadom účtovníctva, miezd a daní. Spektrum našich služieb je rozsiahle. Naša činnosť od založenia spoločnosti po vedenie účtovníctva, poskytovanie daňového poradenstva a vykonanie auditu je vykonávaná s náležitou odbornosťou a kvalifikáciou.

Kontakt: www.smartax.sk

Autor: Miloš Toporcer

Športový fanatik a extrovert najvyššieho stupňa. Šefredaktor a spoluzakladateľ webu hlasludu.sk.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODKAZ